Baloda Bazar - bhatapara Police, Chhattisgarh

Former SPs
SNo NameDurationDescription
1 sp juri Mr. A.M.Juri (IPS) 01-01-2012 - 12-04-2014  
2 sp sadanand Mr. Sadanand Kumar (IPS) 12-04-2014 - 13-06-2014  
3 sp abhishek Mr. Abhishek Shandilya (IPS)  13-06-2014 - 03-10-2016  
4  Arif sir Mr. Arif H. Shaikh (IPS)  06-10-2016- 06-03-2017  
5 sp r.n.dash Mr. Rajendra Narayan Dash (IPS) From 06-03-2017 - 07-08-2018  
6 Mr. Prashant Agrawal Mr. Prashant Agrawal (IPS) From 07-08-2018 - 20-02-2019  
7 sp Neetu kamal Mrs. Neethu Kamal (IPS) From 21-02-2019 - 25-03-2020  
8 prashant thakur Mr. Prashant Thakur (IPS) From 25-03-2020 - 01-07-2020  
9  sp I.K. elesela  Mr. I KALYAN ELESELA (IPS) From 01-07-2020